Červen 2011

Typy školního hodnocení - 2. část

30. června 2011 v 23:27 Obecná didaktika
Pokračujeme dál...
Historie klasifikace a známkování

Typy školního hodnocení - 1. část

30. června 2011 v 23:27 Obecná didaktika
Zdá se to být jednoduché. Naučíte-li se na test, dostanete dobrou známku a naopak. Ale hodnocení není jen o tom...

Didaktické testy

30. června 2011 v 23:22 Obecná didaktika

Jedná se o typ zkoušky, která se zaměřuje na objektivní zjišťování úrovně zvládnutí učiva u určité skupiny osob.

Pedagogicko-psychologická diagnostika

30. června 2011 v 23:19 Obecná didaktika

Pojem
- již v 1. třetině našeho století se psychologická diagnostika soustřeďovala hlavně na intelektovou a vědomostní stránku žákovy osobnosti
- diagnostice podmínek, ve kterých žák vyrůstal a žil, nebylo věnováno příliš pozornosti
- ve škole neznamená pouhé jednorázové zjištění určitých osobnostních vlastností žáka, ale je nezbytnou součástí každodenní soustavné práce a spolupráce všech učitelů
- ve škole se jí zabývají všichni učitelé (zejména třídní a výchovní poradci)
- současná doba - oblast pedagogicko-psychologické diagnostiky se rozšiřuje i o diagnostiku školní třídy jako sociální skupiny a diagnostiku vztahů mezi žáky

- předmětem pedagogicko-psychologické diagnostiky je:

Zpětná vazba v pedagogické komunikaci

30. června 2011 v 23:16 Obecná didaktika
Říká vám tento pojem něco? Pokud ne, zde máte možnost se o něm něco dozvědět.

Pedagogická komunikace

30. června 2011 v 23:13 Obecná didaktika
Pedagogická komunikace je vzájemná výměna informací mezi účastníky výchovně vzdělávacího procesu, která slouží výchovně vzdělávacím cílům.

Organizační formy výuky a jejich klasifikace

30. června 2011 v 23:11 Obecná didaktika

Individuální, frontální, individualizovaná, kooperativní, skupinová výuka...


Metody výuky

30. června 2011 v 23:07 Obecná didaktika

Pojem a charakteristika vyučovací metody
- úkol vyučovací metody: organizovat poznávací aktivitu žáka tak, aby buď objevil nebo upevnil nebo reprodukoval poznatek
- vyučovací metoda si neklade za úkol plně naučit
- vyučovací metoda je pedagogická - specificky didaktická aktivita subjektu a objektu vyučování, rozvíjející vzdělanostní profil žáka, současně působící výchovně, a to ve smyslu vzdělávacích a také výchovných cílů a v souladu s vyučovacími a výchovnými principy
- vyučovací metoda spočívá v úpravě obsahu, usměrnění aktivity objektu a subjektu, v úpravě zdrojů poznání, postupů a technik, v zajištění fixace nebo kontroly vědomostí a dovedností, zájmů a postojů
- methodos= <řec> cesta, postup

-> pokračujte dál...

Pojmové mapování

30. června 2011 v 23:05 Obecná didaktika

Znáte? :-)

Didaktická analýza učiva

30. června 2011 v 23:04 Obecná didaktika

Učivo

= systém poznatků a činností, které si mají žáci osvojit při výuce ve škole, kde se uplatňuje proces učení
- lze jej také definovat jako didaktickou transformaci obsahu vzdělání, kterou provádí škola a učitel předmětu
- rozsah učiva stanovují učební osnovy
- za učivo považujeme poznatky, nácvik dovedností, způsoby a modely řešení problémů, prožitky a postoje a vlastnosti člověka
- vzniká zpracováním obsahů představujících různé oblasti kultury (vědy, techniky, umění, činností a hodnot) školního vzdělání, tj. do učebních plánů, osnov, učebnic, do vyučovacího procesu (v tomto smyslu se hovoří o didaktické transformaci)

Didaktická analýza

- provádí ji více či méně uvědoměle každý, kdo se připravuje k cílenému rozšiřování vzdělanostního obzoru jakýchkoliv posluchačů

-> pokračujte dál

Daveova taxonomie psychomotorických cílů výuky

30. června 2011 v 23:01 Obecná didaktika

Taxonomie = systematicky uspořádaný soupis jistých objektů
- v didaktice používáme tento pojem v souvislosti s výukovými cíly - obecné a specifické cíle...
obecné cíle - dlouhodobé, obtížně se kontroluje jejich plnění v praxi
- zaměřeny na rozvoj osobnosti žáka a jeho myšlení, vztahu k práci a společnosti, kterou jsou výrazně ovlivněny
- jsou popsány v oficiálních dokumentech vyjadřujících cíle školy

specifické cíle - jsou konkretizovány učitelem ve vztahu k jednotlivým ročníkům, podmínkám školy a možnostem žáků v konkrétní třídě
- vztahují se k vytvářením dovedností žáků a předaným poznatkům od učitele, nebo k výchovnému působení v emocionální sféře
- vyjadřují cíle tématické nebo cíle výukových jednotek
- je u nich formulován konečný stav rozvoje a výkonu žáka

Pasch - hovoří o cílech v doméně afektivní, kognitivní a psychomotorické:
afektivní doména - zaměřena na učení postupům, chování a jednání a také schopnosti vytvořit si vlastní postoj
kognitivní = intelektuální doména - cíl: umět pracovat s informací, která nám byla poskytnuta (např. zapamatovat, analyzovat, odvodit z ní další informace,...)

Daveova taxonomie
- zabývá se psychomotorickými cíli (tzv. výcvikovými cíli) a je tak jednou z nejstarších taxonomií pro danou oblast
- pět kategorií:


Třídní management

30. června 2011 v 22:51 Obecná didaktika

Management - z anglického "to manage" = řídit, dosáhnout cíle, vědět si rady

Kurikulum

30. června 2011 v 22:46 Obecná didaktika


Currere (latina) - bežet - curriculum - běh, oběh, závodiště
Curriculum vitae - životopis (běh života)
Curriculum ↓

Styly učení a jejich různá pojetí

30. června 2011 v 22:44 Obecná didaktika

Proces učení
Učení je celoživotní, aktivní a tvořivý proces, který rozšiřuje vrozené dispozice a možnosti jedince. Má svůj význam v získávání, osvojování, pozměňování a upevňování nových zkušeností. Vše se mění směrem k vyšší účinnosti.
Fyziologickým základem procesu učení je vznik dočasného spojení dvou míst v kůře mozkové vzniklé vyvoláním dvou současných nebo po sobě jdoucích vzruchů.

Učení

30. června 2011 v 22:41 Obecná didaktika
Učíme se každý den. Víte ale vlastně, co pojem učení znamená?

Učení je proces, v jehož průběhu a důsledku mění člověk svůj soubor poznatků o lidském a přírodním prostředí, mění své formy chování a způsoby činnosti, vlastnosti své osobnosti a obraz sebe sama, mění své postoje k lidem kolem sebe a ke společnosti, ve které žije.

Historie obecné didaktiky

30. června 2011 v 22:37 Obecná didaktika
OBECNÁ DIDAKTIKA - PŘEDMĚT, HISTORICKÝ VÝVOJ, POJETÍ DIDAKTIKY

Didaktika
- teorie vzdělávání, která se zabývá formami, postupy a cíli vyučování
- součástí pedagogiky
- z řeckého slova didasko = učím, vyučuji ( didaskein = učit, vyučovat, poučovat, jasně vykládat, dokazovat)

Rubrika Obecná didaktika

30. června 2011 v 22:28 Obecná didaktika
Ahoj!
Tak tu máme jednu novou rubriku.
Obecná didaktika je teorie vyučování, která se zabývá obecnými problémy výuky (def. z wikipedie).
Tento předmět jsem měla na pedagogické fakultě Univerzity Jana Evangelisty Purkyně, kam jsem rok chodila. Veškeré informace, které tu uveřejním, pocházejí z referátů, které nám byly zadány a které jsme pečlivě vypracovali a prezentovali před zkušeným profesorem (opravdu profesorem, ne učitelem bez profesorského titulu, který je na některých typech škol často profesorem nazýván). Snad vám tyto informace k něčemu budou :-) Hezké studování.

Vaše Heylottka

Prosím narovinu

16. června 2011 v 19:35 Dotazy a news
Již párkrát jsem se Vás, milí čtenáři, dotazovala, proč sem chodíte, co tu hledáte... Ale ani jednou se mi nedostalo odpovědi. Tyto věci mě zajímají z určitého důvodu. Poslední dobou hodně klesla návštěvnost tohoto blogu a mě by zajímalo proč. Ráda bych napravila nedostatečnosti, popř. rozhodla, zda má vůbec cenu v blogu pokračovat.

Proto bych byla ráda, abyste odpověděli na anketu nebo napsali komentář pod tento článek. Jde o minutu, ani to ne. Prosím tedy ještě jednou, buďte PROSÍM tak laskavi a napište mi, proč sem chodíte, jak jste se sem dostali, co tu chcete najít, za čím sem chodíte... Ráda bych věděla co a jak. Díky.
Vaše Heylottka